#കാന്താരി അൽ ഫഹം (Thai Chilly Al Faham) അഞ്ചു മിനിറ്റ് (only Five minute) with Recpi
Testy chiken Turkish Dish,

വെബ് ഡസ്ക് :- കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരാമേറിയ അറേബ്യൻ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചിക്കൻ വിഭവമായ അൽ ഫഹം, തുർക്കിഷ് ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളിൽ ആണ് പ്രധാനമായും അൽ ഫഹം കബാബ് പോലുള്ള ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ,

Leave a Reply