𝙿𝚘𝚕𝚒𝚝𝚒𝚌𝚊𝚕𝚎𝚢𝚎. 𝙽𝚎𝚠𝚜

അഞ്ചു ലക്ഷം വരെ ഓൺലൈൻ കൈമാറ്റത്തിന് ഫീസില്ല എസ്ബിഐ;

വെബ് ഡസ്ക് :-5ലക്ഷം വരെ
ഓൺലൈൻ കൈമാറ്റത്തിന് ഫീസില്ല: എസ്ബിഐ

പുതിയ വ്യവസ്ഥ ഫെബ്രുവരി1 മുതൽ

ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്, മൊ ബൈൽ ബാങ്കിങ്, യോ നോ ആപ് എന്നിവ വഴി 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഐഎപിഎ സ രീതിയിൽ തൽക്ഷണക മാറ്റം നടത്താൻ ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ സർവീസ് ചാർജൊ ന്നും ഈടാക്കില്ലെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) അറിയിച്ചു. നി ലവിൽ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയാ ണ് ചാർജൊന്നും ഈടാക്കാ തെ ഇത്തരം ഡിജിറ്റൽ രീതിക ളിൽ ഐഎംപിഎസ് (ഇമീഡി യറ്റ് പേയ്മെന്റ് സർവീസ് നട ത്താവുന്നത്.എൻഇഎഫ്ടി, ആർടിജിഎസ് പണം കൈമാറ്റത്തിനും ഡിജി റ്റൽ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗി ച്ചാൽ എസ്ബിഐ സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നില്ല.

ഈ ഇടപാടുകൾ ബാങ്ക് ശാഖ കളിൽ ചെന്നു നടത്തിയാൽ സർവീസ് ചാർജും അതിന്മേൽ നികുതിയും (ജിഎസ്ടി) ഈടാ ക്കും. ഐഎംപിഎസ് 1000 രൂപ വരെ ബാങ്ക് ശാഖയിലും ഫീസില്ല. അതിനുമേൽ 2 ലക്ഷം വരെ കൈമാറ്റത്തിന് വിവിധ സ്ലാബുകളിലായി 2 രൂപ മുതൽ 12 രൂപ ഫീസും ഫീസിന്റെ 18% ജിഎസ്ടിയും ഈടാക്കും. പുതുതായി 2 ലക്ഷത്തിനുമേൽ 5 ലക്ഷം വരെ എന്ന സ്ലാബ് അടുത്ത ഒന്നിനു നിലവിൽ വരുമ്പോൾ 20 രൂപ ഫീസും ജിഎസ്ടിയും ഈടാക്കും.

ഐഎംപിഎസ്, എൻഇ ഫ്ടി, ആർടിജിഎസ് എന്നി വക്ക് സമാന ഈടാക്കുന്നത്.