ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനമായി മലപ്പുറത്തിന്റ ജാബിർ.

ന്യൂസ്‌ ഡസ്ക് :-മലപ്പുറത്തിന്റെ അഭിമാനം..
400 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ ഒളിമ്പിക്സ് യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമായി മലപ്പുറം ആനക്കയം മുടിക്കോട് സ്വദേശി എംപി ജാബിർ,


Your financial support is essetial our journey ahead;#Donation, #charity, #contribute, #help,
Your financial support is essetial our journey ahead;#Donation, #charity, #contribute, #help,