𝙿𝚘𝚕𝚒𝚝𝚒𝚌𝚊𝚕𝚎𝚢𝚎. 𝙽𝚎𝚠𝚜

വിധി നീളും;

ഫുൾ ബെഞ്ചിന് വിട്ട് ലോകായുക്ത,