𝙿𝚘𝚕𝚒𝚝𝚒𝚌𝚊𝚕𝚎𝚢𝚎. 𝙽𝚎𝚠𝚜

പ്രസംഗിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കിയില്ല:കെ.മുരളീധരന്‍

പ്രസംഗിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കിയില്ല’; തന്നെ അവഗണിച്ചെന്ന് കെ.മുരളീധരന്‍

Join 6,462 other subscribers