2000 രൂപ നോട്ടുകൾ പിൻവലിച്ച്‌ റിസർവ് ബാങ്ക്;

2000 രൂപ നോട്ടുകൾ പിൻവലിച്ച്‌ റിസർവ് ബാങ്ക്

ന്യൂഡൽഹി: 2000 രൂപ നോട്ടുകൾ പിൻവലിച്ച്‌ റിസർവ് ബാങ്ക്. നിലവിലുള്ള നോട്ടുകൾ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ഉപയോഗിക്കാം. നോട്ടുകളുടെ വിതരണം നിർത്താൻ ബാങ്കുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.

2018 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 33,632 ലക്ഷം നോട്ടുകളായിരുന്നു വിപണിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2019 ൽ ഇത് 32,910 ലക്ഷമായി. 2020 ൽ 27,398 ലക്ഷവുമായും കുറഞ്ഞുവെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം 2000 രൂപയുടെ ഒരൊറ്റ നോട്ട് പോലും അച്ചടിച്ചിരുന്നില്ല.


Discover more from politicaleye.news

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

Scroll to Top