𝙿𝚘𝚕𝚒𝚝𝚒𝚌𝚊𝚕𝚎𝚢𝚎. 𝙽𝚎𝚠𝚜

കേരള സംസ്ഥാന വിൻവിൻ ഭാഗ്യകുറി ഫലം #WinWinLotteryResultKerala, #keralalotteryresult, #todaylotteryresult,

കേരള സംസ്ഥാന വിൻ വിൻ W-715 ഭാഗ്യകുറി ഫലം-17-04-2023;

Advertisement

1st Prize- Rs.75,00,000/-

WP 160541 (KOLLAM)

Consolation Prize- Rs.8,000/-

WN 160541 WO 160541

WT 160541 WU 160541

WV 160541 WW 160541

WX 160541 WY 160541

WZ 160541

2nd Prize- Rs.5,00,000/- 

WR 589588

(THIRUVANANTHAPURAM)

3rd Prize- Rs.1,00,000/-

WN 981178 (PAYYANUR)

WO 128472 (PATTAMBI)

WP 581845 (GURUVAYOOR)

WR 550982 (KOTTAYAM)

WS 537039 (CHITTUR)

WT 917397 (ALAPPUZHA)

WU 252405 (THIRUVANANTHAPURAM)

WV 646763 (PATTAMBI)

WW 198718 (KOZHIKKODE)

WX 706896 (IRINJALAKUDA)

WY 205723 (KOTTAYAM)

WZ 298913 (ADIMALY)

Advertisement

4th Prize- Rs.5,000/- 

0072 0174 0723 1748 1781

2338 2881 3182 3342 4317

5024 5386 6429 7075 7317

7509 8074 9147

5th Prize- Rs.2,000/- 

0168 0196 1531 1688 2702

3333 3337 4898 5086 7490

6th Prize- Rs.1,000/- 

0148 0218 0633 0872 2193

2807 3380 3847 3955 4113

5786 7520 8409 9996

Advertisement

7th Prize- Rs.500/- 

0049 0325 0361 0418 0517

0600 0817 1022 1166 1168

1414 1417 1568 1798 1835

1923 2048 2055 2062 2094

2219 2274 2300 2600 2757

2765 2818 2869 2876 2930

3033 3048 3254 3572 3711

4062 4073 4347 4525 4539

4562 4667 4866 5220 5453

5864 5922 5995 6009 6141

6296 6319 6320 6413 6479

6521 6566 6982 7321 7373

7431 7480 7483 7526 7561

7619 8099 8113 8215 8368

8399 8817 8956 9263 9286

9402 9406 9483 9602 9693

9963 9988

8th Prize- Rs.100/- 

0057 0175 0184 0187 0425

0581 0688 0939 1040 1139

1154 1173 1221 1272 1361

1426 1435 1672 1684 1729

1961 2012 2017 2026 2089

2128 2178 2184 2216 2299

2361 2496 2576 2637 2709

2712 2788 2840 2855 2899

3082 3113 3235 3377 3726

3933 3980 3995 4046 4140

4153 4176 4187 4267 4320

4351 4380 4543 4673 4877

4906 4936 4945 5279 5280

5510 5593 5663 5823 5856

5900 6014 6108 6205 6228

6247 6452 6626 6695 6749

6758 6776 6850 6895 6913

6927 6934 7049 7173 7227

7231 7328 7340 7442 7556

7617 7631 7824 7884 7901

7931 8059 8163 8345 8402

8461 8465 8522 8561 8628

8713 8733 8781 8801 8852

8942 9024 9027 9096 9097

9214 9487 9707 9713 9804

9851

കേരള സംസ്ഥാന വിൻവിൻ ഭാഗ്യകുറി ഫലം #WinWinLotteryResultKerala, #keralalotteryresult, #todaylotteryresult,
കേരള സംസ്ഥാന വിൻവിൻ ഭാഗ്യകുറി ഫലം #WinWinLotteryResultKerala, #keralalotteryresult, #todaylotteryresult, Title: Kerala Lottery Result Today | Latest Updates and Winning Numbers Description: Check out the latest Kerala lottery result updates and winning numbers. Stay updated with the daily Kerala lottery draw and increase your chances of winning big. Keywords: Kerala lottery result today, Kerala lottery result live, Kerala lottery winning numbers, Kerala lottery updates, Kerala lottery draw, Kerala lottery winners, Kerala lottery guessing number.