Skip to content

കുനോ നാഷണൽ പാർക്കിലെ ചീറ്റകളുടെ കഴുത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ:


മധ്യപ്രദേശ്: കുനോ നാഷണൽ പാർക്കിലെ മൂന്ന് ചീറ്റകളുടെ കഴുത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ കണ്ടെത്തി. മൃഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന റേഡിയോ കോളറുകളാണോ ഇതിന് കാരണം എന്നാണ് ആശങ്ക. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, സംശയം തോന്നിയ ചീറ്റപ്പുലികളിൽ ഒന്നായ പവനിനെ അബോധാവസ്ഥയിലാക്കിയ ശേഷം പവന്റെ കഴുത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച കോളർ ഐഡി ഡോക്ടർമാർ ഊരിമാറ്റി. ഇതോടെ പുലിയിൽ പ്രാണികൾ ബാധിച്ച ആഴത്തിലുള്ള മുറിവ് കണ്ടെത്തി. അണുബാധ ഭേദമാക്കാനുള്ള ചികിത്സ ആരംഭിച്ചു.

നിലവിൽ, കുനോ നാഷണൽ പാർക്കിൽ നാല് ഡോക്ടർമാരുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിതിഗതികളുടെ തീവ്രത തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, ഗ്വാളിയോറിൽ നിന്നും ഭോപ്പാലിൽ നിന്നും നാല് ഡോക്ടർമാരെ കൂടി ചികിത്സ ശ്രമങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചീറ്റകളെ ശാന്തമാക്കാനും ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ നൽകാനും എട്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ സംയുക്ത സംഘം ജോഡികളായി പ്രവർത്തിക്കും.

എല്ലാ റേഡിയോ കോളർ ഫ്രീ-റേഞ്ചിംഗ് ചീറ്റകളെയും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കായി അവയുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും കൂടാതെ കാട്ടിലെ അവയുടെ ചലനം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം, നമീബിയയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും 20 മുതിർന്ന ചീറ്റകളെ ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസത്തിനിടെ എട്ട് ചീറ്റകളാണ് ചത്തത്. അതേസമയം നമീബിയയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന പ്രായപൂർത്തിയായ 20 ചീറ്റകളിൽ അഞ്ചെണ്ണം സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാലാണ് ചത്തതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.


13 thoughts on “കുനോ നാഷണൽ പാർക്കിലെ ചീറ്റകളുടെ കഴുത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ:”

 1. Hello There,I Couldn’t Help But Notice Your Incredible WordPress Blog And Wanted To Share An Incredible Opportunity That Could Take It To The Next Level. Have You Heard About How To Make Money Online With ChatGPT By Brian Scott Fitzgerald? This Groundbreaking Book Holds The Key To Unlocking Your Blog’s True Potential And Producing Outstanding Content That Captivates Your Audience. By Integrating ChatGpt Into Your WordPress Blog, You’ll Harness The Power Of AI-driven Technology To Create Engaging And Original Content Effortlessly. But That’s Not All! ChatGPT Will Streamline Your Writing Process, Supercharge Your SEO Strategies, And Boost Your Overall Productivity, Helping You Achieve Unprecedented Success. Ready To Embark On This Revitalizing Journey?Don’t Miss Out On The Opportunity To Get Your Hands On How To Make Money Online With ChatGPT Now. Simply Click Here [Https://warriorplus.Com/o2/a/tyl28v/0] And Elevate Your WordPress Blog To New Heights Of Excellence.Seize This Chance To Be A Trendsetter In The Blogging World, Captivating Readers With Outstanding Content And Unlocking The Full Potential Of Your WordPress Blog. Get Your Copy Today [Https://warriorplus.Com/o2/a/tyl28v/0] And Watch As Your Blog Soars To Unparalleled Heights Of Achievement!Best Regards,

  xxx

 2. Hey there! We really enjoy reading people’s blogs and the inspiring content that creators like you share . Your personal voice contributes to the diverse online community that we all cherish . Keep writing and inspiring your audience, because your words can make a positive impact on the world. We can’t wait to discover what you’ll produce next!

  Thanks – pomeranianpoppa

 3. Hey there! We sincerely apologize for the comment on your website. We’re committed to improving and learning. Join our exclusive platform, our vibrant community empowering individuals like you to unlock the secrets of passive income. Discover exclusive content, game-changing resources, and connect with like-minded individuals on your journey to financial freedom. Let’s embark on this transformative journey together and make a positive impact! Please note that our website is open to USA residents only.

  Generate income effortlessly with http://passiveincomepro.website's expert guidance.

 4. Hey there! Stumbled upon your post on the WordPress feed and couldn’t resist saying hello. I’m already hooked and eagerly looking forward to more captivating posts. Can’t seem to find the follow button, haha! Guess I’ll have to bookmark your blog instead. But rest assured, I’ll be keeping an eye out for your updates!

  may i leave a link to my blog here? feel free to post a comment on my site and leave your link 🙂 helps both our sites !!
  Hope to see your comment soon 🙂
  https://pomeranianpuppies.uk/2023/05/12/pomeranian-temperament-tests-evaluating-your-poms-personality/

 5. Hey there! We deeply regret for the comment on your website. We’re committed to improving and learning. Join PassiveIncomePro, our vibrant community empowering individuals like you to discover the secrets of passive income. Discover exclusive content, powerful resources, and connect with like-minded individuals on your journey to financial freedom. Let’s start on this transformative journey together and make a positive impact! Please note, this website is open to USA residents only.

  Experience the magic of passive income at http://passiveincomepro.website.

 6. Introducing The Breakout Reloaded – Unleash Tremendous Online Success!

  Experience the game-changing power of The Breakout Code! James reveals his exact strategies that generated over $150K from scratch, sending thousands of units to W offers. This real case study, backed by proof, unveils the secrets to dominating leaderboards and transforming your life. Maximize your potential with proven techniques for explosive growth. James provides unparalleled support on your journey. Don’t settle for mediocrity – transform success! Snag your copy of The Breakout Code 2.0 now and embark on a transformative adventure. Click here to access this amazing opportunity!

  https://warriorplus.com/o2/a/xn6vm/0

 7. Hey there! We sincerely apologize for the comment on your website. We’re committed to improving and learning. Join PassiveIncomePro, our vibrant community empowering individuals like you unlock the secrets of passive income. Discover exclusive content, powerful resources, and connect with like-minded individuals on your journey to financial freedom. Let’s embark on this transformative journey together and make a positive impact! Please note that this website is open to USA residents only.

  Unlock the secrets of financial independence with http://passiveincomepro.website.

 8. Hey there! We sincerely apologize for the comment on your website. We’re committed to improving and learning. Join PassiveIncomePro community, our vibrant community empowering individuals like you to unlock the secrets of passive income. Discover valuable resources, and connect with like-minded individuals on your journey to financial freedom. Join now and take the first step to achieving your financial goals. Please note, this website is open to USA residents only. Let’s embark on this transformative journey together and make a positive impact!

  Generate income effortlessly with http://passiveincomepro.website's expert guidance.

Discover more from politicaleye.news

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading