𝙿𝚘𝚕𝚒𝚝𝚒𝚌𝚊𝚕𝚎𝚢𝚎. 𝙽𝚎𝚠𝚜

അവഗണിക്കുന്നത് ശരിയല്ല, പാർട്ടിക്ക് തെറ്റുപറ്റി: കെ മുരളീധരന് പിന്തുണയുമായി ശശി തരൂർ;